ESKO_1

Avots: www.karaul.ru

Kādēļ ir nepieciešamas regulas?

 • Trešo pušu intereses
 • Vides un kultūras jautājumi

Energoservisa kompānijas

Energoservisa kompānijas (ESKO) ir ļoti svarīgi starpnieki, lai veicinātu energoefektivitātes uzlabojumus. Lai gan Eiropas Komisija un Eiropas Savienības dalībvalstis ir atbalstījušas vairākas nostādņu iniciatīvas, lai veicinātu ESKO industriju, jaunākās ESKO uzņēmumu Eiropā aptaujas rāda, ka pastāv ļoti lielas atšķirības ESKO uzņēmumu attīstībā dažādās valstīs. Šīs atšķirības varētu tikt skaidrotas ar vairākiem faktoriem, piemēram, dažādi atbalsta līmeņi, ko valsts un reģionālās institūcijas nodrošina ESKO, vietējā tirgus struktūra un noteikumi, kā arī definīciju variācijas, ESKO lomas un darbības. (Avots: Vides un Ilgtspējības institūts, Atjaunojamās enerģijas vienība, PAOLO BERTOLDI UN SILVIA REZESSY, 3p).

Uzņēmumi, kas nodrošina enerģijas pakalpojumus enerģijas gala lietotājiem, ieskaitot energoefektīvu elektroierīču piegādi un uzstādīšanu, enerģijas piegādi un/vai ēku renovāciju, uzturēšanu un apsaimniekošanu, iekārtu pārvaldību un enerģijas (ieskaitot siltumu) piegādi, kā Energopakalpojumu nodrošināšanas uzņēmumi (ESPC). Tie var konsultēt inženierus, kas specializējušies energoefektivitātes uzlabojumos, ierīču ražotājus, enerģijas piegādātājus vai komunālo pakalpojumu sniedzējus. ESPC nodrošina pakalpojumus par fiksētu maksu vai kā pievienoto vērtību ierīču vai enerģijas piegādāšanai.

Arī energoservisa kompānijas (ESKO) piedāvā tos pašus pakalpojumus. ESKO fundamentāli atšķiras no ESPC un ESKO darbības var atšķirt no ESPC darbībām šādos veidos:

 1. ESKO garantē enerģijas ietaupījumus un/vai tāda paša līmeņa enerģijas pakalpojumu par zemāku maksu, ieviešot energoefektivitātes uzlabošanas projektu. Veiktspējas garantija var būt dažādos veidos. Tā var būt cieši saistīta ar patieso enerģijas ietaupījumu no projekta, var noteikt, ka enerģijas ietaupījums būs pietiekams, lai atmaksātu ikmēneša kredīta apkalpošanas izmaksas efektīvam projektam, vai tā paša līmeņa enerģijas pakalpojumi tiks nodrošināti par zemāku maksu;
 2. ESKO atlīdzība ir cieši saistīta ar sasniegto enerģijas ietaupījumu;
 3. ESKO parasti finansē vai finansiāli atbalsta projekta ieviešanu, lai nodrošinātu garantētos ietaupījumus;
 4. ESKO visā finansēšanas laikā turpina uzraudzīt un uzskaitīt ietaupījumus, tādējādi ESKO uzņemas zināmu risku par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem lietotāja ēkā, kā arī viņu maksa par piegādātajiem pakalpojumiem ir balstīta (pilnībā vai vismaz daļēji) uz šo energoefektivitātes uzlabojumu rezultātiem. (Avots: ENERGOPAKALPOJUMU UZŅĒMUMI EIROPĀ, Eiropas Komisijam DG JRC, Vides un ilgtspējības institūts, Atjaunojamās enerģijas vienība, PAOLO BERTOLDI UN SILVIA REZESSY, 17p).

Enerģijas apsaimniekošanas līgums (EAL)

Enerģijas apsaimniekošanas līgumi (EAL) ir ‘’radošās finansēšanas’’ veids kapitāla uzlabojumam, kas ļauj finansēt energoefektivitātes uzlabojumus no izmaksu samazināšanas. Šī pieeja ir balstīta uz tehnisko risku nodošanas no klienta ESKO, pamatojoties uz veiktspējas garantijām, ko sniedz ESKO. EAL, ESKO atlīdzība ir balstīta uz sasniegumiem; efektivitātes mērījums ir enerģijas vai izmaksu ietaupījuma līmenis vai enerģijas pakalpojuma līmenis. EAL ir veids kā nodrošināt infrastruktūras uzlabojumus ēkām, kurām trūkst inženierprasmju, darbaspēka vai apsaimniekotāja ieinteresētības, kapitāla finansējuma, risku izpratnes vai tehnoloģiskās informācijas. Klienti, kuriem nav šādas naudas, bet ir kredītspējīgi, ir labi EAL potenciālie klienti.

ESKO un Enerģijas apsaimniekošanas līgumu galvenās iezīmes

ESKO ir šādas galvenās iezīmes:

 1. Tās garantē enerģijas ietaupījumus un/vai tā paša līmeņa enerģijas pakalpojumus par zemāku maksu;
 2. Tās atlīdzība ir tieši saistīta ar sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem;
 3. Tās vai nu finansē vai piesaista  finansējumu projekta ieviešanu, lai nodrošinātu garantētos ietaupījumus.

Saskaņā ar Enerģijas apsaimniekošanas līguma (EAL) noslēgšanu, ārējā organizācija (ESKO) attīsta, ievieš un finansē (vai piesaista finansējumu) energoefektivitātes uzlabošanas projektu vai atjaunojamās enerģijas izmantošanas projektu, kā arī izmanto ienākumus no izmaksu ietaupījumiem vai saražotās atjaunojamās enerģijas plūsmu, lai atmaksātu projekta izmaksas, ieskaitot ieguldījumu izmaksas. Parasti ESKO neatgūst visas savas izmaksas, ja vien projekts nenodrošina garantētos enerģijas ietaupījumus.

ESKO finansējums

ESKO finansējums atsaucas uz finansējumu no ESKO iekšējiem līdzekļiem un var ietvert pašu kapitāla izmantošanu vai finansēšanu ar citiem kredīta vai nomas instrumentiem. ESKO reti izmanto kapitālu finansēšanā, jo tās izvēles ierobežo to spējas ilgtspējīgi ieviest projektus.

Enerģijas lietotāja/klienta finansējums

Enerģijas lietotāja/klienta finansējums parasti ietver finansēšanu ar lietotāja/klienta iekšējiem līdzekļiem, ko nodrošina enerģijas ietaupījumu garantija, ko nodrošina ESKO (piemēram, universitāte var izmantot savu uzkrājumu kontu, lai finansētu energoefektivitātes uzlabošanas projektu, kurā enerģijas ietaupījumus garantē ESKO). Enerģijas lietotāja/klienta finansējums var būt saistīts arī ar aizņēmumu gadījumā, kad enerģijas lietotājam/klientam kā tiešajam aizņēmējam jānodrošina garantija (nodrošinājums) finanšu institūcijai.

Trešās puses finansējums (TPF)

Trešās puses finansējums (TPF) atsaucas tikai uz kredītu finansēšanu. Kā tās nosaukums norāda, projekta finansējums nāk no trešās puses, piemēram, finanšu institūcijas, un ne no ESKO vai klienta iekšējiem līdzekļiem. Finanšu institūcija var vai nu uzņemties saistības par enerģijas ietaupījumiem vai uzņemties drošības intereses par projekta iekārtām (WEEA 1999).

Pastāv divas konceptuāli atšķirīgas TPF vienošanās saistībā ar EAL; galvenā atšķirība starp tām ir tajā, kura puse aizņemas naudu – ESKO vai klients.

 • Pirmā iespēja – ESKO aizņemas finansējumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai.
 • Otrā iespēja – enerģijas lietotājs/klients aizņemas no finanšu institūcijas, ko nodrošina enerģijas ietaupījumu līgums ar ESKO. Šo enerģijas ietaupījumu garantijas mērķis ir parādīt bankai, ka projekts, kuram klients aizņemas finansējumu, radīs pozitīvu naudas plūsmu, tas ir, ka sasniegtie ietaupījumi noteikti nosegs parāda atmaksu. Tādējādi enerģijas ietaupījumu garantija samazina bankas riska uztveri, kam ir ietekme uz finansējuma procentu likmēm. ‘’Aizņēmuma maksu’’ būtiski ietekmē aizņēmēja lielums un kredītvēsture.

Garantētie un dalītie ietaupījumi

Attiecības un risku sadalījums starp ESKO, klientu un aizdevēju iedalās divos galvenajos ietaupījumu līgumu slēgšanas modeļos: dalītie ietaupījumi un garantētie ietaupījumi.

Dalītie ietaupījumi

Saskaņā ar dalīto ietaupījumu līgumu izmaksu ietaupījumi tiek sadalīti iepriekš noteiktā laika periodā saskaņā ar iepriekš noteiktu procentu likmi: nav ‘’standarta’’ sadalījuma, jo tas ir atkarīgs no projekta izmaksām, līguma ilguma un riskiem, kurus uzņemas ESKO un patērētājs.

Garantētie ietaupījumi

Saskaņā ar garantēto ietaupījumu līgumu ESKO garantē noteikta līmeņa enerģijas ietaupījumus un tādā veidā aizsargā klientu no jebkāda riska, kas saistīts ar sasniegto ietaupījumu.

Ļoti būtiska atšķirība starp garantēto un dalīto ietaupījumu modeļiem ir tāda, ka pirmajā gadījumā sasniegto rezultātu garantija ir ietaupītās enerģijas līmenī, bet otrajā tā ir ietaupītās enerģijas izmaksu līmenī.

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „Energo servisa kompānijas”,  PassREg SOS [online][http://passregsos.passiv.de/wiki/ESCOs]