Finansējums

10 pasākumi efektīvai klimata aizsardzībai būvniecības sektorā

Gandrīz nulles enerģijas ēku ieviešana Eiropas pilsētās ir bijis viens no galvenajiem PassREg projekta mērķiem. Projekta ietvaros tika veicināta informācijas apmaiņa starp partneriem no dažādām Eiropas valstīm ar mērķi paātrināt zināšanu apgūšanas, kā arī informācijas tālāknodošanas procesus. Projekta mērķis ir bijis samazināt siltumnīcas gāzu emisiju daudzumu, kā arī palīdzēt vietējām pašvaldībām radīt nozīmīgu ietaupījumu, tādējādi [...]

PassREg projekta priekšgājēju reģioni

Ievads par priekšgājēju reģioniem un iespējām Daži reģioni un pašvaldības veicina pasīvo ēku zema enerģijas patēriņa principus un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, un sasniedz šos standartus plašā mērogā, pateicoties mērķtiecīgai politikai, tiesību aktiem, stimuliem un atbalstam. Neskatoties uz šo valstu ļoti dažādo sociālo un politisko raksturu, Frankfurte, Hannovere, Brisele un Tirole piedāvā lieliskus piemērus. Hannoveres pilsēta [...]

Pētījums: Inovācijas energoefektīvu ēku sektorā

Delftas Ilgtspējīgo pilsētu reģionu centra pētījums, ko veicis Ērvins Mlecniks. Viņš definē iespējas un izaicinājumus, kas saistīti ar pasīvo ēku pielāgošanu, ievērtējot piedāvājuma pusi, pieprasījuma pusi un nostādnes pusi. Tas atklāj svarīgas īpašības par inovāciju pielāgošanas stratēģijām būvniecības sektorā īpaši energoefektīvu ēku koncepcijas pielāgošanai, it īpaši pasīvo ēku. Viņš skaidri nosaka problēmas un virzītājus adaptēšanas procesā tādu inovatīvo tehnoloģiju gadījumā kā [...]

Līgums: Projektēt-Būvēt-Finansēt  

Līguma forma Projektēt-Būvēt-Finansēt   Astoņdesmitajos gados Amerikā radās alternatīvas piegādes sistēmas kā mēģinājumi radīt efektīvāku projektēšanas un būvniecības procesu, lai samazinātu konfliktu starp pusēm, lai samazinātu piegādes laiku un veiksmīgāk apmierinātu klientu/īrnieku vajadzības un vēlmes. Šī pieeja var novest pie zemākām izmaksām visām iesaistītajām pusēm un labākas projekta kvalitātes. Projektēt-Būvēt-Finansēt (PBF) process ir uz vērtību balstīta Projektēšanas-Būvniecības pieeja, [...]

Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi

1993. gadā Briseles reģions aizsāka iniciatīvu par mērķtiecīgu iejaukšanos, lai renovētu un uzlabotu tradicionālās Briseles apkaimes. Kopš 2009. gada šai iniciatīvai ir vārds "Ilgtspējīgu mikrorajonu līgumi". Izmantojot līdzdalības pieeju, reģionālās institūcijas stimulē tuvu pieeju vides, sociālajiem un ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas ir tipiski Briseles senajiem kvartāliem. Iedzīvotāji un apkaimju lietotāji sanāk kopā, lai ierosinātu, projektētu un ieviestu iniciatīvas, ka [...]

Energoservisa kompānija jeb ESKO

Avots: www.karaul.ru Kādēļ ir nepieciešamas regulas? Trešo pušu intereses Vides un kultūras jautājumi Energoservisa kompānijas Energoservisa kompānijas (ESKO) ir ļoti svarīgi starpnieki, lai veicinātu energoefektivitātes uzlabojumus. Lai gan Eiropas Komisija un Eiropas Savienības dalībvalstis ir atbalstījušas vairākas nostādņu iniciatīvas, lai veicinātu ESKO industriju, jaunākās ESKO uzņēmumu Eiropā aptaujas rāda, ka pastāv ļoti lielas [...]

PPP (publiskās un privātās partnerības) piemērs Latvijā

Kopsavilkums 2004. gadā aizsākās projekts „Ēku siltināšana enerģijas taupīšanai”. Šī projekta laikā pašvaldībām un dzīvokļu īpašnieku biedrībām bija iespēja saņemt kredītus ar izdevīgiem nosacījumiem kompleksai ēku siltināšanai. Ēku renovācijas projekts tika radīts sadarbojoties Vācijas Vides, Dabas Aizsardzības un Kodoldrošības ministrijai, Vācijas attīstības bankai „Kreditanstalt für Wiederaufbau” (KfW), Latvijas Vides ministrijai, Vides Investīciju Fondam un AS [...]

Banku kredīti

Ēku energoefektīvas renovācijas finansēšanai tiek pielietoti divi kreditēšanas modeļi: investīciju kredīts – ēkām, kuras sadalītas dzīvokļu īpašumos, hipotekārais kredīts – fiziskai vai juridiskai personai piederošām ēkām. Investīciju kredīta izsniegšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas renovācijai tiek ņemta vērā nākotnes naudas plūsma daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kā arī iepriekšējais savlaicīgums dzīvokļu īpašnieku maksājumiem par apsaimniekošanu un komunālajiem maksājumiem. Lai gan [...]

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu Zaļo investīciju shēma Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) Latvijā darbojas pēc Zaļās Investīciju Shēmas (Kyoto Green  Investment Scheme) principa. KPFI programma tika finansēta no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanas, ko veic [...]