No stratēģijas pie darbiem

BUILD UP Skills ir jauna stratēģiska iniciatīva Inteliģentās Enerģijas Eiropai (IEE) programmas ietvaros (priekšlikumu iesniegšana 2011-2013), lai veicinātu būvniecībā iesaistīto strādnieku un inženiersistēmu montētāju tālākizglītību un apmācību. Mērķis ir palielināt kvalificēto strādnieku skaitu Eiropā, lai veicinātu ēku energoefektīvu renovāciju un gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību. Iniciatīva attiecas uz prasmēm saistībā ar energoefektivitāti un atjaunojamiem energoresursiem visa veida ēkās.

BUILD UP Skills iniciatīvai ir divi posmi

Pirmkārt, mērķis ir izveidot nacionālas kvalifikācijas platformas un rīcības plānus, lai veiksmīgi apmācītu celtniecības darbaspēku, lai varētu veiksmīgi sasniegt 2020. gada mērķus un vēl vairāk (Pillar I). Pillar I ir nacionāli projekti. Pamatojoties uz rīcības plāniem, otrais solis ir veicināt jaunu  un/vai jau esošu kvalifikāciju ieviešanu un uzlabošanu, kā arī apmācību shēmu (Pillar II). Visā iniciatīvas laikā ES līmenī tiek organizēta regulāra pieredzes apmaiņa, lai izceltu šīs svarīgās iniciatīvas Eiropas dimensiju, kā arī veicināt zināšanu iegūšanu citās valstīs. Līdz šim brīdim 30 ES valstis strādā pie nacionālajiem rīcības plāniem, lai kvalificētu savu celtniecības darbaspēku 2020. gada mērķiem. 20 valstīs status quo analīze un rīcības plāni jau ir pabeigti un rezultāti jau ir pieejami. BUILD UP Skills iniciatīva palīdzēs sasniegt divu Eiropas Komisijas ‘’Europe 2020’’ stratēģijas pamatiniciatīvu mērķus – ‘’Resursefektīvā Eiropa’’ un ‘’Stratēģija jaunām prasmēm un darbavietām’’. Tā ir daļa no Eiropas Komisijas 2011. gada Energoefektivitātes Darbības plāna. Tas veicinās arī mijiedarbību ar esošajām struktūrām un finansēšanas instrumentiem kā Eiropas Sociālais Fonds (ESF) un Mūžizglītības programmu, un tiks balstīta uz Eiropas kvalifikācijas sistēmu (EQF) un tās mācību iznākuma pieejas.

Līdzdalība

Visās valstīs nacionālās programmas ir izveidotas. Katras valsts komanda vispirms izstrādā detalizētu nacionālo status quo analīzi. Mērķis ir izvērtēt un kvantitatīvi novērtēt piegādi un prasības celtniecības sektorā līdz 2020. gadam un uz priekšu, kā arī identificēt īpašo prasmju trūkumu strādnieku profesijā, ka arī galvenās grūtības. Lielākais vairums no status quo ziņojumiem tiek gaidīti līdz 2012. gada jūnijam. Šī analīze būs par pamatu plašām diskusijām ar publiskām un privātām ieinteresētajām personām par pašreizējiem trūkumiem, nākotnes vajadzībām un prioritātēm, novedot pie prioritāro pasākumu nacionālā rīcības plāna izstrādes un apstiprināšanas, lai uzlabotu amatnieku un inženiersistēmu uzstādītāju prasmes un kvalifikāciju. Konkretizētajiem pasākumiem jācenšas sasniegt 2020. gada mērķus būvniecības sektorā.

ES aktivitātes

Visā iniciatīvas laikā ES līmenī tiek organizēta regulāra pieredzes apmaiņa, lai izceltu šīs svarīgās iniciatīvas Eiropas dimensiju, kā arī veicināt zināšanu iegūšanu citās valstīs. Daudzi sarežģījumi būvniecības sektorā var tikt uzskatīti par katrai valstij specifiskiem, taču bieži tie izrādās daudzām valstīm kopīgi. Šīs tikšanās veicina bagātīgu tehnisko ekspertīžu un pieredžu apmaiņu starp nacionālajām BUILD UP Skills komandām. ES apmaiņas tikšanās: Līdz 2013. gada beigām nacionālo komandu, kas izveidotas iniciatīvas I posmā, pārstāvji satiksies divas reizes gadā, lai apmainītos ar informāciju par sarežģījumiem, ar kuriem tie sastopas, kā arī atklājumiem, labajām praksēm, kopējiem mērķiem utt. Elastīgais darba grupu formāts pieļauj padziļinātu informācijas apmaiņu un mācību procesu. Kaimiņu profesionāļu atsauksmes: Četru valstu grupas, kas izveidotas tā, ka katra atbalsta viena otru visu 18 mēnešu garumā, strādājot pie darbības plāna. Publikācijas: Galvenie rezultāti, tādi kā nacionālie status quo ziņojumi un nacionālie rīcības plāni katrs tiks apkopoti ES mēroga publikācijā. Posms I, izveidot nacionālās platformas un nacionālos darbības plānus, sākts 2011. gada novembrī un turpinās līdz 2013. gada beigām. Latvijas nacionālā platforma apskatāma šeit: http://www.rpr.gov.lv/bus/

Posma II perspektīvas

Inteliģentā Enerģija Eiropai programma atbalstīs labākos priekšlikumus liela apjoma un ilgstošām kvalifikācijas shēmām. Ierosinātajiem pasākumiem un darbībām jābūt nacionālo rīcības plānu vai ekvivalentu stratēģijas dokumentu noteiktām prioritātēm. Ģeogrāfiskais faktors var būt nacionāls vai daudznacionāls. Pirmais IIE Priekšlikumu uzaicinājums tiek slēgts 2013. gada 30. aprīlī: izvēlētos projektus varēs sākt 2013. gada beigās.  Latvijas BUILD UP Skills Force (Posma II) platforma: http://www.rpr.gov.lv/bus-force/

Avots: www.buildupskills.eu

Plašāka informācija par iniciatīvu Latvijā: http://www.rpr.gov.lv/bus/ un http://www.rpr.gov.lv/bus-force/

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „BUILD UP Skills iniciatīva”,  PassREg SOS [online][http://passregsos.passiv.de/wiki/BUILD_UP_Skills_Initiative]