PLĀNOŠANAS REĢIONU UN ADMINSTRATĪVO SPECIĀLISTU KAPACITĀTE

Vietējo administratīvo speciālistu un pašvaldību darbinieku apmācības saistībā ar celtniecību un enerģijas projektu uzraudzību ir ļoti būtiskas. Dažādas aktivitātes un apmācību kursi ir pieejami reģionos. Labs lēmums būtu, ja plānošanas reģioni uzņemtos vadošu lomu un savāktu visu informāciju saistībā ar apmācībām un kursiem vienā platformā, kur pašvaldības varētu meklēt jaunākās iespējas. Apmācības popularizētu pasīvo ēku ideju un mērķus, kā arī uzlabotu informētību par pasīvo ēku standartu. Izglītojoši kursi un apmācības ir nepieciešami Plānošanas un attīstības nodaļu darbiniekiem pašvaldībās un Enerģijas aģentūrām par pasīvo principiem principiem vietējās pašvaldībās. Kursi būtu arī vietējo pašvaldību arhitektu un būvvalžu personāla kvalifikācijas uzlabošanai. Projektētāju un būvnieku apmācības, kā arī informētības uzlabošana mājas īpašniekiem ar apmācību kursu palīdzību, atvērto durvju dienas un citas aktivitātes ir nepieciešamas, lai organizētu pašvaldības, kur plānošanas reģioni var uzņemties vadošu lomu.

IEE Build up Skills – Latvija (EEBR-LV)

Build up skills Latvija

Build up skills Latvija

Plāns ‘’būvniecības sektora darbinieku kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai, lai sasniegtu 2020. gada enerģijas un klimata mērķus’’ ir izstrādās, tas apkopo priekšlikumus kā paaugstināt celtniecības sektora darbinieku kvalifikāciju un zināšanas. Lai sasniegtu 2020. gada enerģijas un klimata mērķus, rīcības plānā norādīta šāda informācija: ‘’Rīcības plāns paredz, ka īsi apmācību kursi par nulles enerģijas ēkām, kas nodrošina ļoti zemu enerģijas patēriņu ēkās, būtu nepieciešami vairumam darbinieku, kas strādā būvniecības sektorā. Pieredzējušo darbinieku kvalifikācijas uzlabošana var tikt veikta salīdzinoši īsā laika periodā, piemēram, organizējot intensīvus apmācību kursus, kas var tikt īstenoti kopā ar profesionālās izglītības iestādēm, apmācību centriem, materiālu un tehnoloģiju piegādātājiem. Tāpat ir nepieciešams arī sagatavot instruktorus (skolotājus) kursiem.’’ Atskaite un rīcības plāns ir pieejami šeit: http://www.rpr.gov.lv/uploads/filedir/BUS_Roadmap_Latvia_LV_fin_Endorsment.pdf

Kursi profesionāliem energoauditoriem, kas strādā būvniecības uzņēmumos, projektēšanas uzņēmumos un citiem celtniecības speciālistiem ir iespēja attīstīties profesionāli, studējot programmā ‘’Ēku un būvju energoefektivitātes audits’’. Pēc kursu pabeigšanas ir iespējams nokārtot Energoaudita sertifikācijas eksāmenu. Kursus piedāvā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Tālākizglītības centrs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs, SIA ‘’Ekodoma’’, LBS Konsultants, kā arī citas apmācību organizācijas. Rīgas Tehniskās universitātes Tālākizglītības Centrs nodrošina augstas kvalitātes, modernus un praktiskus kursus būvniecības profesionāļu un saistīto speciālistu izglītības, kvalifikācijas un profesionālās kompetences paaugstināšanu. Kursu programma ietver apmācības par energoefektivitātes aprēķināšanas metodoloģiju, materiālus par ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, darba tehnoloģijām un projektiem utt.

Sertificētu pasīvo ēku projektētāju kursi

Sertificētu pasīvo ēku projektētāju kursi, kurus organizē SIA Krauklis Grende un biedrība Passive House Latvija, cenšas paplašināt speciālistu klāstu, kuri izprot pasīvo māju projektēšanas specifiku un var izmantot PHPP (Pasīvās mājas projektēšanas programmu) savā profesionālajā ikdienas darbā. Apmācību kursi ietver visu nepieciešamo informāciju, lai veiksmīgi iegūtu Sertificēta pasīvo ēku projektētāja kvalifikāciju..

Vairāk: http://www.passivehouse.lv/izglitiba/

Latvijas Būvninženieru Savienība (LBS) un LBS Konsultants pulcē Latvijas būvinženierus un organizē regulārus seminārus, lai uzlabotu to biedru un citu ieinteresēto personu zināšanas par energoefektivitāti.

Daži no piedāvātajiem semināriem:

  • energoefektīvas ēkas;
  • energoefektīvi būvizstrādājumi un būvizstrādājumu tehnoloģijas;
  • divdesmit četru semināru cikls ‘’Energoefektīva un vidi saudzējoša celtniecība – no plānošanas līdz realizācijai’’.

Vairāk: http://www.lbskonsultants.lv/

Citi apmācību un izglītības līdzekļi

Izglītības iestādes

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI), Vidzemes Augstskola (ViA), Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) un Rēzeknes Augstskola piedāvā būvniecības un arhitektūras studentiem atsevišķus kursus par gandrīz nulles enerģijas ēkām, ilgtspējīgiem un energoefektīviem risinājumiem, kā arī jauniem celtniecības materiāliem. Arī profesionālās vidējās izglītības iestādes piedāvā studentu apmācību Eko būvniecībā – Vidzemes Universitātes Koledžas programma un Ērgļu Profesionālā vidusskola. Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts (VASSI) piedāvā Vides zinātnes bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas, veic zinātniskus pētījumus un piedalās vietējos un starptautiskos projektos, lai veicinātu tehnisko risinājumu ilgtspējīgu attīstību un vides attīstību.

Vairāk: http://www.videszinatne.lv/lv/

Informatīvā kampaņa ‘’Dzīvo siltāk!’’, kuru organizē Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Informatīvā kampaņa “Dzīvo siltāk” tika sākta ar mērķi veicināt savstarpējo sadarbību un izglītošanos mājokļu renovācijas jomā starp nevalstiskajām organizācijām, komercbankām, valsts pārvaldes un dzīvokļu īpašniekiem, attīstīt komunikācijas un sadarbības tīklu starp sociālajiem partneriem, uzņēmējiem un dzīvokļu īpašniekiem, lai uzlabotu informētību par enerģijas taupīšanas pasākumiem, kā arī lai informētu par ES fondu atbalstu daudzdzīvokļu māju renovācijai, optimālajiem pasākumiem ēku renovācijā un kvalitatīvu būvniecību. Trīs gadu laikā kampaņas ietvaros notikuši vairāk nekā 175 informatīvi pasākumi visā Latvijā – dažādas publiskas diskusijas, konferences, izstādes, semināri, kuros piedalījās vairāk nekā 8500 dalībnieki. Daļa semināru tika pārraidīti arī interneta tiešsaistē, un video materiālus var atrast “www.youtobe.com/siltinam” un “www.vimeo.com/dzivosiltak“. Pasākumu tēmas ir bijušas dažādas – par nepieciešamību uzlabot savas mājas tehnisko stāvokli, kā pieņemt lēmumu dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs, kā veikt kvalitatīvu mājokļu renovāciju, uzklausīta jau renovēto māju pieredze un citas.

Avots: http://www.nozare.lv/atbalsts/item/FC46828B-CE26-48FC-B3D3-999539850DA5/

VARAM Atvērto durvju dienas reģionos

2013. gada septembra beigās Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar plānošanas reģioniem un Valsts Reģionālās attīstības aģentūru uzsāka semināru un konsultāciju ciklu. Piecu nedēļu vizīšu cikla laikā vietējo pašvaldību speciālisti reģionos tika informēti par ieguldījumiem un līdzfinansējumu, aktuālām problēmām plānošanas programmās un citiem jautājumiem, kas saistītas ar vietējo pašvaldību sistēmu attīstību.

Energoefektivitātes stratēģiskie instrumenti pilsētu attīstības plānošanai (STEP-UP, 11.2012.-04.2015), projekta partnerpilsētas koriģēs savus Pilsētu mēru pakta ietvaros izstrādātos stratēģiskos Enerģētikas rīcības plānus, lai būtiski pārsniegtu Eiropas 2020 mērķus: palielinātu energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu un vēl vairāk samazinātu CO₂ emisijas. Projekta realizācija balstīsies uz partnerpilsētu pieredzes veidošanos integrētā enerģētikas plānošanā, uz kura bāzes tiks izstrādāts viegli integrējams modelis citu pilsētu apmācībai un šīs pieredzes pārņemšanai. Sagaidāms, ka plānošanas modeļa plaša ieviešana dos jaunu impulsu Eiropas jaunās enerģētikas politikas realizēšanā, tostarp uzlabojot pilsētu energoapgādes drošību, pilsētu atjaunošanu (reģenerāciju) un ekonomisko izaugsmi, veidojot pilsētas par lielisku vidi sadzīvei, darbam, mācībām un biznesam. Pašlaik ir plānots sekojošas pilsētas: Tukumu, Balvus un Ogri.

Vairāk: http://www.rea.riga.lv/rea-projekti/starptautiskie-projekti?id=594

Profesionālās kompetences uzlabošana enerģētikas personālam Zemgalē (07.2013.-12.2014.) ir ES mūžizglītības programmas ‘’Leonardo da Vinci’’ projekts, kas ir īstenots sadarbībā ar Zemgales reģionālo enerģētikas aģentūru. Projekta mērķis ir Uzlabot zināšanu un praktisko iemaņu kvalitāti speciālistiem Zemgalē enerģētikas jomā, sadarbojoties ar līdzīgām organizācijām vai uzņēmumiem Eiropā, lai nodrošinātu zināšanu, praktisko iemaņu un inovāciju pārnesi starp ES valstīm.

Vairāk: http://www.zrea.lv/lv/jaunumi/zrea_uzsak_istenot_leonardo_da_vinci_projektu/

Ir ieteicams izmantot arī secinājumus no citiem reģioniem: Tirole – vadās pēc piemēra, nosakot prasības publisko ēku atjaunošanai, kā arī papildu enerģijas kritērijus federālajiem līgumiem. Hannovere – Nosaka prasības pārdošanas līgumā pašvaldības zemei ‘’zemas enerģijas’’ vai ‘’pasīvajam’’ standartam. Brisele – Interesi par enerģijas patēriņa samazinājumu, izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus, veicina potenciālais gaisa kvalitātes uzlabojums un pašreizējais degvielas cenu pieaugums. Velsa – Jauni politikas līdzekļi varētu tikt ieviesti, lai palīdzētu veicināt gandrīz nulles enerģijas ēku mērķus, ieskaitot:

  • augstākas prasības publiskām ēkām kā paraugu industrijai;
  • stiprināt ventilācijas sistēmu prasības ar regulējuma palīdzību: izveidot kompetento AVK inženieru  sarakstu
  • zemes pārdošanas nosacījumi regulē ēku enerģijas standartu

Avots: PassREg-Solutions Open Source, „Kapacitātes uzlabošana reģionos”,  PassREg SOS [online] [http://passregsos.passiv.de/wiki/Capacity_building_of_regional_planning]