KPFI logoKlimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu

Zaļo investīciju shēma

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) Latvijā darbojas pēc Zaļās Investīciju Shēmas (Kyoto Green  Investment Scheme) principa.

KPFI programma tika finansēta no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanas, ko veic starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem. NDV pārdošana ir iespējama, jo Kioto protokolā 2008. – 2012. gadam noteikto saistību izpildei (8 % samazinājums salīdzinot ar 1990. gada līmeni) Latvijai nebija nepieciešamas visas tās rīcībā esošās NDV, un potenciālais pārpalikums bija vairāk kā 40 miljoni vienību. Pāri palikušo NDV izmantošana citiem mērķiem, piemēram, piešķiršana Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas uzņēmumiem, nav iespējama – NDV nav iespējams konvertēt par emisijas kvotām vai izmantot emisijas kvotu vietā. Taču NDV ir iespējams pārdot, iegūto finansējumu ieguldot Latvijas attīstībā. Lēmumu par NDV pārdošanu Ministru kabinets pieņēma 2006. gada 12. aprīlī – Ministru kabineta rīkojums Nr.249 „Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā”.

Jomas, kurām bija pieejams KPFI finansējums līdz 2014. gada 30. jūnijam:

 • Ēku energoefektivitātes uzlabošana sabiedriskajā un privātajā sektorā;
 • SEG emisiju samazināšana transportā;
 • Elektroenerģijas taupības risinājumi sabiedriskajā un privātajā sektorā;
 • Tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus izstrāde un ieviešana, t.sk.:
  • Biomasas izmantošana;
  • Ģeotermālās enerģijas izmantošana;
  • Saules enerģijas izmantošana u.c.
 • Integrēti risinājumi SEG emisiju samazināšanai tehnoloģiskos procesos, enerģijas ražošanā un patēriņā.

KPFI projektu karte ar realizētajiem projektiem Latvijas teritorijā apskatāma KPFI projektu karte

Veiksmīgākās no zema enerģijas patēriņa ēkām, kas realizētas ar KPFI līdzfinansējumu, apskatāmas sadaļā Realizētie projekti.

KPFI projektu konkursa nosaukums Pieejamais KPFI finansējums, EUR

Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

39 437 562

Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā

I kārta 16 220 000

II kārta 10 271 406

Zema enerģijas patēriņa ēkas

10 332 500

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās, II kārta

24 909 124

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās

11 561 178

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās

16 988 820

Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem

11 500 142

Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās

10 000 000

Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās, I kārta

37 269 858

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, ražošanas, izglītības, kultūras un ārstniecības iestāžu ēkas.

I kārta 5 963 685

II kārta 44 378 312

III kārta 19 361 873